Aktualności

Komunikat nr 18/2020 Zarządu Okręgowego PZŁ Zamość

15.10.2020 r - Komunikat dotyczy m.in. wysokości składek członkowskich oraz polować zbiorowych w czasie COVID-19

Komunikat Nr 18/2020

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

w Zamościu z dnia 15.10.2020 r.

 

Przekazujemy Koleżankom i Kolegom następujące informacje oraz prośby:

 

 1. Informujemy, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną oceny prawidłowości odstrzału rogaczy zaplanowane w okresie 19-22 października 2020 r zostają odwołane i odbędą się                w przyszłym terminie o którym poinformujemy.

 

 1. W załączniku przesyłamy pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zasad odstrzału dzików na obszarach nie objętych i objętych restrykcjami w odniesieniu do ASF. Prosimy  o zapoznanie się z pismem. Termin, miejsce i sposób przeprowadzania polowań zbiorowych należy każdorazowo uzgadniać z właściwym miejscowo Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

 

 1. W załączeniu przesyłamy Uchwałę Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie wysokości składki na PZŁ. W myśl uchwały nr 317/2020 z dnia 22.09.2020 r.

 

Naczelnej Rady Łowieckiej, składki członkowskie na rok 2021 wynoszą:

 • normalna 403 zł (360 zł składka + 43 zł ubezpieczenie),
 • ulgowa 223 zł (180 zł składka + 43 zł ubezpieczenie) – dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz myśliwych którzy ukończyli 70 rok życia.
 • ulgowa 133 zł (90 zł składka + 43 zł ubezpieczenie) – dla myśliwych którzy ukończyli 80 rok życia.

 

 

 1. Informujemy, że na stronie Zarządu Głównego PZŁ pojawiła się informacja dot. polowań zbiorowych w strefach COVID-19. Oto treść:

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r, poz. 1758) Zarząd Główny PZŁ wyjaśnia, że od dnia 10 października br. zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych jeżeli ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) jest większa niż 50 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym) albo 100 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym). Zarządy kół spodziewające się większej ilości uczestników polowania powinny w tej sytuacji rozważyć ich odwołanie. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, że którykolwiek z uczestników polowania nie będzie miał możliwości wzięcia w nim udziału tylko dlatego, że zostanie przekroczona maksymalna dopuszczalna rozporządzeniem liczba uczestników polowania na dany obszarze. W tym zakresie pełną odpowiedzialność ponoszą zarządy kół.

 

Zakrywanie ust i nosa

Podczas polowania zbiorowego uczestnicy obowiązani są do zakrywania nosa i ust przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo przyłbicy wówczas gdy znajdują się na terenie miejsc ogólnodostępnych np. parkingów leśnych. W ocenie Zarządu Głównego z przepisów przywołanego rozporządzenia wynika obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zbiórki i odprawy myśliwych przed polowaniem, podczas rozprowadzania myśliwych na stanowiska, podczas zbiórek między pędzeniami oraz po zakończeniu polowania, w tym w trakcie pokotu. Dopiero po zajęciu stanowiska myśliwy będzie zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa. Podczas spożywania posiłków zaleca się zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu. Za zapewnienie przestrzegania przepisów rozporządzenia odpowiedzialny jest prowadzący polowanie, zaś uczestnicy polowania są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie także w zakresie przepisów sanitarnych dotyczących epidemii COVID-19.

 

 1. Na stronie Zarządu Głównego PZŁ znajdziemy również informację z komentarzem dot. ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików. Prosimy o zapoznanie się z treścią wiadomości.

 

 1. Przypominamy, że do końca roku należy zwołać zwyczajne walne zgromadzenia członków kół łowieckich w celu m.in. zatwierdzenia sprawozdań finansowych kół łowieckich. Oczywiście porządek obrad walnego zgromadzenia powinien zawierać punkty takie jak przy organizacji wcześniejszych walnych zgromadzeń, m.in. zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, udzielenia absolutorium członkom zarządu, uchwalanie budżetu i planu działalności koła itp. Można również przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła w przypadku takiej potrzeby.

 

 1. Przypominamy Koleżankom i Kolegom o ważnych terminach:
 • do 31 grudnia 2020 r. należy organizować poszukiwania padłych dzików                               w odstępach dwutygodniowych. O terminach planowanych poszukiwaniach prosimy powiadomić Zarząd Okręgowy. Zgłoszenie powinno zawierać: datę, obwód łowiecki, miejscowość, planowany obszar poszukiwań. ( podst. prawna, Rozporządzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego).
 • w każdy poniedziałek do godziny 12:00 należy przekazać informację do Zarządu Okręgowego dot. realizacji odstrzału sanitarnego za ubiegły tydzień. Forma dowolna (sms, telefon, email).
 • do 5-go każdego miesiąca należy przesłać sprawozdania: z realizacji odstrzału sanitarnego za poprzedni miesiąc, z pozyskanych dzików oraz szkód łowieckich oraz sprawozdanie z polowań zbiorowych. Wzory sprawozdań przesyłamy w załączeniu.

 

Darz Bór